CK Tar-Tour

Praha

Praha

Praha

Spišská Kapitula

Spišská Kapitula

Fatima (zájazd)

priťahuje veriacich z celého sveta. Stala sa známym pútnickým miestom potom, ako sa tu v roku 1917 zjavila trom malým deťom - pastierikom nadprirodzená bytosť, ktorá sa neskôr predstavila ako "Pani Posvätného ruženca.

Lurdy (zájazdy)

Lurdy patria medzi najznámejšie pútnické miesta kresťanov, ktorí začali putovať do mesta po mariánskom zjavení v roku 1858. Zjavenie sa udialo Bernadette Soubirousovej.
Litva Poľsko
Svaty Martin fatimska Panna Maria


Poľsko a Litva „Po stopách sv. sestry Faustíny “

Čenstochová - Lodž – Alexandrov Lodžský - Svinice Varckie – Glogoviec – Plock –Vilnius – Hora Krížov (Šiaiuliai) – Šiluva – Ostrovek – Varšava - Krakov (Lagievniki)

Doprava: autobusom

Litva Poľsko

Cena zájazdu: 450 €
  1. Uskutočnený zájazd: 28.08. - 05.09. 2022
  2. Termín zájazdu: 23.10. - 31.10. 2022

Cena zahŕňa:

autobusovú dopravu, 7 x ubytovanie, 7 x raňajky, 7 x teplé hlavné jedlo (večera alebo obed) , sprievodca, kňaz, DPH, poistenie insolventnosti, pobytová taxa

Program:

1. deň

Odchod z Bratislavy Hlavná železničná stanica o 6.30 hod., ďalšie nástupné miesta Trnava Trenčín, Žilina, poobede príchod do Čenstochovej, prehliadka najvýznamnejšej mariánskej svätyne a duchovného centra poľského národa, kde bije „srdce Poľska“. Dôležité historické medzníky poľského národa boli zverované pod ochranu Matky Božej práve tu na Jasnej Hore. Sestra Faustína sem prišla po prvý raz po doživotných sľuboch, keď cestovala z Vilniusu do Krakova koncom mája 1933. „... Odovzdala som jej doživotné sľuby. Cítila som, že som jej dieťaťom a ona mojou matkou. Neodmietla mi nič, o čo som ju prosila (Denníček 260). (Večera) a nocľah na Jasnej Hore.

2. deň

Púť pokračuje na sever Poľska do Plocka. Po ceste navštívime Lodž. Koncom 19. st. tu bol vybudovaný veľký počet textilných fabrík a tak z malého provinčného mesta vyrástlo za pár desiatok rokov veľké priemyselné mesto tzv.„ Poľský Manchester“. Helena v Lodži pracovala spolu so svojimi sestrami od roku 1922-1924. Navštívime katedrálu sv. Stanislava Kostku. Tu sa Helena a jej sestry Geňa a Natália pravidelne stretávali v nedeľu na bohoslužbe. Práve sem prišla Helena hneď potom, ako počas zábavy v Parku Venezia v júli 1924 mala víziu utrápenej tváre Ježiša Krista a zacítila vnútorné volanie „ Dokiaľ ma necháš ešte trpieť a čakať ...“ . V katedrále počula vnútorný hlas: „Odcestuj do Varšavy....“. Helena tento hlas počúvla a odcestovala vlakom z Lodže do Varšavy. Prejdeme sa parkom Júliusa Slováckeho (bývalý park Venezia), kde starý gaštan a pamätný kameň pripomínajú miesto, kde mala Helena vnútorné volanie a vízie. Alexandrov Lodžský - rodina Bryszewských vo svojom dome prevádzkovala obchod s pečivom a pekáreň. Helena k nim prišla do služby v roku 1921. V nedeľu chodila do kostola sv. Rafaela a tu pravdepodobne dostala sviatosť birmovania. Po roku Helena opustila Alexandrov a vrátila sa do Głogovca, aby požiadala svojich rodičov o povolenie na vstup do kláštora, s čím rodičia nesúhlasili. Poobede navštívime Glogoviec - v tejto zabudnutej vieske sa Stanislavovi a Marianne Kovalskej v roku 1905 v auguste narodila dcéra Helena. Rodina žila vo veľmi biednych podmienkach. Helena sa spolu s dvomi sestrami rozhodla v roku 1921ekonomicky pomôcť svojej rodine prácou v službe v meste Alexandrov a potom v roku 1922 v Lodži. Rodný Glogoviec navštívila už len jedenkrát a to ako rehoľníčka v roku 1935. V rodnom dome je dnes zriadené múzeum. V dome je jedna izba, predsieň a kuchyňa, ktorá v zime slúžila ako otcova tesárska dielňa. Hoci sa v dome žilo veľmi skromne, nechýbali tu veci potrebné pre duchovný život.Osada Glogoviec patrila do farnosti Swinice Varckie. Vo Sviniciach Varckých navštívime Kostol narodenia a krstu sv.sestry Faustíny. Helena tu bola pokrstená 27.augusta 1905. Krstiteľnica a tiež spovednica z tohto obdobia sa zachovali dodnes. V roku 1912 tu počas nešporov prvýkrát pocítila vnútorné volanie k zasvätenému životu a v roku 1914 tu pristúpila ku prvému sv.prijímaniu. Ku kostolu bola pribudovaná nová časť svätyne. Na jej centrálnej stene je obraz postavy Ježiša zmŕtvychvstalého tak, ako ho Faustína videla v Plocku. Neďaleko kostola sa nachádza cintorín, kde sú pochovaní rodičia Stanislav a Marianna. Navečer cesta pokračuje do Plocka, (večera) a nocľah.

3. deň

Doobeda pobyt v Plocku - v dávnych dobách sídlo mazovieckych kniežat a mazovského biskupstva. V 11. st.bol Plock hlavným mestom Poľska. Kniežací palác, biskupská rezidencia a aj renesančná katedrála tvoria ucelený architektonický celok. V centre mesta sa nachádza kláštor Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva, kam na jar v roku 1930 bola premiestnená sestra Faustína. Sestry tu viedli inštitúciu „Anjel strážny“, v ktorej vychovávali „padlé“ dievčatá. Hlavnou činnosťou sestry Faustíny bola práca v obchode v miestnej pekárni. Na mieste, kde mala 22. februára 1931 prvé zjavenie milosrdného Ježiša, dnes vyrastá nová svätyňa Božieho Milosrdenstva.V Denníčku(47-48) napísala: “...uvidela som Ježiša v bielom rúchu. Jednu ruku mal pozdvihnutú na žehnanie a druhou sa dotýkal odevu na prsiach. Z poodhaleného rúcha na prsiach vychádzali dva veľké lúče, jeden červený a druhý svetlý Ježiš povedal: „Namaľuj obraz podľa toho, ako ma teraz vidíš, s nápisom: Ježišu, dôverujem ti.“ ,(obed), odchod z Plocka poobede, príchod na ubytovanie na Litve neskôr večer, nocľah.

4. deň

Celodenný pobyt v historickom centre hlavného mesta Litvy, vo Vilniuse. Mesto má bohatú históriu a ponúka návštevníkovi nepreberné množstvo zaujímavých sakrálnych a svetských pamiatok. V rámci prehliadky historického jadra mesta navštívime aj najvýznamnejšie miesta spojené s pôsobením sv.sestry Faustíny vo Vilniuse. Navštívime bývalý ateliér maliara Eugena Kazimirovského, ktorý na požiadanie Michala Sopočku, kňaza a spovedníka sestry Faustíny, namaľoval obraz Božieho Milosrdenstva. Sestra Faustína navštevovala ateliér a podrobne maliarovi opisovala, ako má vyzerať obraz Milosrdného Ježiša. Dom, kde bol ateliér, patrí dnes Kongregácii sestier Milosrdného Ježiša a v miestnosti, kde bol ateliér, je zriadená kaplnka. V júni 1934 bol obraz ukončený a v roku 1935 bol prvýkrát počas Veľkého týždňa verejne vystavený v Ostrej Bráne vo Vilniuse. V r. 2005 na základe rozhodnutia vilniuského metropolitu bol obraz prenesený do kostola sv. Trojice, kde sa nachádza dodnes. Kostol je premenovaný na Sanktuárium Božieho Milosrdenstva. (Večera) a nocľah.

5. deň

Celodenný výlet na sever Litvy na „Kryžių kalnas“, Hora krížov. Označenie hora je trocha nepresné, pretože uprostred rovinatej krajiny sa len nepatrne dvíhajú dva „pahorky“ obrastené krížmi rôznych tvarov a veľkostí. Krížový vrch je symbolom odporu Litovčanov voči akejkoľvek forme nadvlády. Počas sovietskej nadvlády boli kríže pre režim neakceptovateľné a ich stavanie trestné. Hora krížov nie je porovnateľná s inými pútnickými miestami, nie je tu svätyňa, nie je tu miesto zjavení... Rozloženie krížov pôsobí na niektorých miestach chaoticky až naivne, ale pre svojou myšlienku odporu proti nevôli, je pre Litovčanov najvýznamnejším pútnickým miestom Litvy. Z Hory Krížov pokračuje naša cesta do obce Šiluve, tu navštívime mariánsku národnú svätyňu Litvy, bolo tu v roku 1608 jedno z prvých zjavení Matky Božej v Európe. Pútnický areál tvorí Bazilika narodenia Panny Márie s milostivým obrazom Matky Božej na hlavnom oltári(kópia obrazu Salus Populi Romani). Baroková bazilika bola povýšená na baziliku Minor. Pred bazilikou sa rozprestiera sakrálny obvod lemovaný stanicami krížovej cesty a jednotlivými tajomstvami svätého ruženca. Sakrálny obvod ukončuje vysoká stavba kaplnky zjavenia, ktorá je vybudovaná nad miestom zjavenia sa Panny Márie, Večera , návrat na ubytovanie neskôr večer, nocľah.

6. deň

Doobeda pobyt vo Vilniuse – návšteva bývalého kláštora kongregácie matky Božieho Milosrdenstva. Dnes sa tu zachoval len jeden drevený domček, v ktorom žila sestra Faustína a ktorý ako jediný sa zachoval zo súboru niekoľkých drevených domov v mestskej časti na Antokole (dnes je to Dom Faustína). Sestra Faustína sem prišla prvýkrát vo februári 1929 a potom v máji v r. 1933 . V Denníčku napísala, že kláštorné budovy vo Vilniuse budili dojem „malých chalúpok“. Kňazom, ktorý tu spovedal sestry, bol otec Michal Sopočko. Spočiatku sestre Faustíne nedôveroval a vystavil ju istým skúškam a požiadal aj o vyšetrenie jej psychického zdravia. Až po pozitívnych výsledkoch sa jej rozhodol pomáhať. Vo vilniuskom dome naučil Pán Ježiš sestru Faustínu modliť sa Korunku Božieho milosrdenstva a čoskoro jej dal veľké prisľúbenia. Na Antokole sa nakrátko zastavíme aj v jednom z najkrajších kostolov vo Vilniuse, v barkovom kostole sv. Petra a Pavla. Aj sem občas zavítala sestra Faustína počas pobytu na Antokole. Odchod z Vilniusu okolo obeda, neskôr večer príchod na ubytovanie v okolí Varšavy, (večera), nocľah

7. deň

Doobeda návšteva letného sídla Lipšicových v Ostrovku, kde Helena Kovalská pomáhala s domácimi prácami. V dome uvidíme pôvodné zariadenie z doby, keď tam žila Helena. Počas pobytu v Ostrovku chodila na sv.omšu do farského kostola v Klembove. V júni 1925 v ňom zložila súkromný sľub čistoty a túto udalosť opísala v Denníčku (16). Z Ostrovku pokračujeme do Varšavy – Ochocie. Po vystúpení z vlaku na Varšavskej hlavnej železničnej stanici bola Helena bezradná, nevedela, kam sa podieť. Nakoniec prišla do kostola sv. Jakuba, kde počas sv. omše začula vnútorný hlas: „Choď za týmto kňazom a povedz mu všetko“. V sakristii bol kňaz Jakub Dabrowský, ktorý sa priatelil s rodinou Lipšicových z Ostrowku. Kňaz dal Helenke lístok pre pani Lipšicovú, kde jej napísal, že dievčinu nepozná, ale že prosí, keby sa jej ujala. Helenke povedal: „ Choď do tejto zbožnej rodiny a tam zostaneš, pokiaľ nevstúpiš do kláštora“, (neskorý obed). 1. augusta 1925 prekročila prah klauzúry domu vo Varšave, ktorý bol kolískou Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva.Tu strávila sestra Faustína časť svojho postulátu, iuniorátu a tretej probácie. V roku 1980 bola kaplnka sestier Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva zmenená na farský kostol Božieho Milosrdenstva a neskôr na kostol sv. sestry Faustíny.V presbytériu kostola je obraz Milosrdného Ježiša, ktorý pred Veľkým jubileom 2000 putoval po všetkých farnostiach varšavskej arcidiecézy .Odchod z Varšavy poobede, neskoro večer príchod na ubytovanie, nocľah.

8. deň

Doobeda pobyt v Krakove – Lagievniki. V r.1926 prišla Helena sem dokončiť postulát. V Lagievnikach pobudla do roku 1928, kedy ukončila noviciát zložením prvých sľubov rehoľných a potom bola prevelená do iných kláštorov v Poľsku a Litve. Posledné roky života opäť strávila Lagievnikach, kde zomrela 5. októbra1938. Lagievniky sa stali od roku 2002 svetovým centrom úcty k Božiemu Milosrdenstvu. Areál Božieho Milosrdenstva tvoria:budovy pôvodného kláštora, kaplnka s milostivým obrazom Božieho Milosrdenstva a škola s internátom pre dievčatá. Novú časť areálu Božieho Milosrdenstva tvorí Bazilika Božieho Milosrdenstva, kaplnka stálej adorácie. V dolnej časti baziliky sa nachádza päť národných kaplniek, medzi nimi je slovenská kaplnka Panny Márie Sedembolestnej. Návrat na Slovensko (zastávka - Žilina, Trenčín, Trnava) do Bratilsavy cca o 21.00-22.00 hod.

CK si vyhradzuje právo v prípade nutnosti program zájazdu zmeniť

Ďalšie informácie:

Predpokladané vstupy a milodary (hradia sa na mieste): Spolu za všetko minimálne cca 50€

Ubytovanie:

2 x pútnicky dom, 5 x 2* alebo 3* hotel – izby 2 a 3 posteľové izby s vlastným sociálnym zariadením

Nepovinné príplatky:

Pandemik komplexné poistenie UNION: 32 – Pozor!!! Je to povinný príplatok
1posteľová izba: 105 €
Miestenka v prvej polovoci autobusa: 10€
1x obed: 11€ (8.deň)