CK Tar-Tour

Praha

Spišská Kapitula

Praha

Fatima (zájazd)

priťahuje veriacich z celého sveta. Stala sa známym pútnickým miestom potom, ako sa tu v roku 1917 zjavila trom malým deťom - pastierikom nadprirodzená bytosť, ktorá sa neskôr predstavila ako "Pani Posvätného ruženca.

Lurdy (zájazdy)

Lurdy patria medzi najznámejšie pútnické miesta kresťanov, ktorí začali putovať do mesta po mariánskom zjavení v roku 1858. Zjavenie sa udialo Bernadette Soubirousovej.

Praha

Spišská Kapitula

Vernostná zľava: 2% - klienti, ktorí sa s Ck TAR - TOUR zúčastnili zájazdu v roku 2017 a 2018

Svaty Martin fatimska Panna Maria


Bologna - ASSISI – CASCIA – S. G. Rotondo - NEAPOL – Pompeje - Monte Casino - MUGNANO – SIENA

Pútnické Taliansko

Doprava: autobusom

Taliansko

Cena zájazdu: od 385 do 425 €
  1. Uskutočnený zájazd: 12.10. - 20.10. 2019

Cena zahŕňa:

doprava, 6x nocľah, 6x raňajky, sprievodca, kňaz, DPH, poistenie insolventnosti CK

Pozor - všimnúť si!:

Pri počte osôb viacej ako 48 : cena 385 €

Program:

1. deň

Odchod z Bratislavy z Hlavnej železničnej stanice cca o 20.00.00 hod. Nočný prejazd do Talianska.

2. deň

Návšteva chrámu , v ktorom sú uložené ostatky sv. Dominika ako aj katedrály, zasvätenje patrónovi Bologne sv. Petrociniovi, odchod poobede, nocľah na ceste do Assisi

3. deň

prehliadka historického centra Assisi. Prehliadka komplexu S. Francesco - pozostáva z Dolného chrámu (Chiesa Inferiore- v tejto časti sa nachádza aj hrob sv. Františka), Horného chrámu (Chiesa Superiore) a kláštora Sacro Convento. Pred nimi je Námestie sv. Františka. Sakrálny komplex je jednou z najstarších gotických pamiatok na území dnešného Talianska. Návšteva baziliky sv. Kláry, ktorá je postavená na mieste bývalého kostola sv. Juraja, kde sa František naučil čítať a získal prvé náboženské vzdelanie. Tu boli uložené od roku 1226 do roku 1230 jeho ostatky V roku 1260 sem boli prenesené ostatky sv. Kláry a tiež sa sem do nového kláštora premiestnil rád klarisiek zo San Damian. Návšteva baziliky Santa Mária degli Angeli - Panny Márie Anjelskej, vybudovaná nad dvomi kaplnkami, ktoré sú úzko spojené so životom a smrťou sv. Františka.Porciunkula - znamenajúca malý úsek zeme. František nikdy nechcel, aby ju bratia vlastnili. Neďaleko Porciunculy sa nachádza kaplnka Transit - na mieste, kde sv. František zomrel. Nocľah na ceste do Cascie

4. deň

Ráno cesta pokračuje smerom do Cascie, do jedného z najväčších pútnických miest Talianska, ktoré je spojené zo životom sv. Rity z 15. st. Táto svätica je uctievaná ako patrónka beznádejných vecí. sv. omša, neskôr večer príchod do S.G. Rotonodo

5. deň

Celodenný pobyt v S.G. Rotonde s náboženským programom - v minulom storočí práve tu v kapucínskom kláštore pôsobil Páter Pio, dnes je tu vybudovaná nová bazilika s podzemnou kaplnkou, v ktorej je uložené neporušené telo tohto svätca, prehliadka múzea – starého kláštora s celou Patra Pia a tiež aj starého pôvodného kostolíka s krížom a oltárom, pri ktorom sa otec sv. Páter Pio modlieval a slúžil svätú omšu. Nocľah

6. deň

Ráno cesta pokračuje do Mugnano del Cardinale, návšteva chrámu, kde sú uložené ostatky sv. Filomény. Mladá svätica, panna a mučenica, pochádzajúca z najrannejších dôb Cirkvi. Získala si mimoriadnu úctu pápežov, biskupov, svätcov i mystikov. Pápež Gregor XVI. sa k nej utiekal ako k „divotvorkyni“ 19. storočia, bl. Pápež Pius IX. ju vyhlásil za „patrónku Detí Panny Márie“. Sv. Ján Mária Vianney jej pripisoval všetky svoje zázraky a vyhlasoval: „Vždy, keď som požiadal svoju drahú malú sväticu o pomoc, odpovedala mi príhovorom“.Nocľah pri Siene. Navečer návšteva mariánskej svätyne v Pompejách, je to krásny chrám Panny Márie Ružencovej, kde ľudia skrze modlitby svätého ruženca pri obraze Panny Márie pompejskej získavajú celé prúdy milostí, nocľah

7. deň

Ráno cesta pokračuje do Neapola.,návšteva baziliky sv. Januára, ktorýbol biskupom v Neapole v 4.st. a znepáčil sa miestodržiteľovi, ktorý ho dal zabiť. Obyvatelia Neapola mu postavili chrám, kam preniesli jeho ostatky. V súvislosti so sv. Januárom je preslávený zázrak pravidelného skvapalnenia jeho krvi každý rok( 3 dni v roku). Poobede návšteva benediktínskeho opátstva na Mote Casino – založil ho sv. Benedikt, nocľah na ceste do Sieny

8. deň

Zastávka v meste Siena, mesto spojené s postavou svätice Kataríny, patrónky Európy. Sv. Katarína sa narodila ako dvadsiatepiate dieťa v rodine farbiara vlny. Už ako šesťročná mala prvé mystické zážitky – videla strážnych anjelov, ktorí chránia ľudí pred zlom. Keď mala 16 rokov, stala sa dominikánskou terciárkou. Stále mala mystické zážitky a videnia Ježiša Krista, Panny Márie a svätých. Nemala nikdy formálne vzdelanie, ale napriek tomu patrí medzi najväčších teológov svojich čias. Veľké úsilie vynakladala, aby sa v Cirkvi skončila veľká západná schizma. Zomrela ako 33 ročná v roku 1380. Jej listy a traktát „Dialógy“ sa považujú za jedny z najjasnejších teologických spisov v histórii Cirkvi. Prehliadka svätyne Santa Caterina, ktorá zahŕňa starobylý dom Benincasa, rodisko sv. Kataríny a je rozdelený na rôzne portiká, lodžie, kostoly a oratóriá. Významný je kostol Kríža,postavený na mieste, kde v roku 1375 získala pri kríži sv. Katarína stigmy. Oproti kostolu je oratórium Superiore alebo "dellaCucina". Toto miesto bolo pôvodne kuchyňou rodiny Benincasa (rodina svätice) a doteraz pod oltárom sú chránené pozostatky ohniska, pri ktorom Katarína upadala do extázy. Poobede prehliadka románskeho dominikánskeho kostola. Nočný prejazd na Slovesnko

9. deň

príchod cca o 8.00 hod..

CK si vyhradzuje právo v prípade nutnosti program zájazdu zmeniť

Ďalšie informácie:

Príplatky za nástupné miesta – hradia sa až v autobuse pri nástupe:
Minimálny počet na nástupné miesto: 4 osoby. Preto prosíme, aby klienti na prihláške uviedli dve miesta nástupu. Prvé miesto bude to, ktoré uprednostňujú a druhé Bratislava alebo iné z uvedených
Ružomberok : 18 €
Žilina: 15 €
Zvolen: 15 €
Nitra: 13 €
Trnava : 10 €

Nepovinné príplatky:

4x večere: 50 €

Komplexné cestovné poistenie: 16 €

Miestenka v prvej polovici autobusa: 7 €