CK Tar-Tour

Lurdy (zájazdy)

Lurdy patria medzi najznámejšie pútnické miesta kresťanov, ktorí začali putovať do mesta po mariánskom zjavení v roku 1858. Zjavenie sa udialo Bernadette Soubirousovej.

Fatima (zájazd)

priťahuje veriacich z celého sveta. Stala sa známym pútnickým miestom potom, ako sa tu v roku 1917 zjavila trom malým deťom - pastierikom nadprirodzená bytosť, ktorá sa neskôr predstavila ako "Pani Posvätného ruženca.

Spišská Kapitula

Spišská Kapitula

Praha

Praha

Praha

Rakúsko Taliansko

Vernostná zľava: 2% - klienti, ktorí sa s Ck TAR - TOUR zúčastnili zájazdu v roku 2017 a 2018

Svaty Martin fatimska Panna Maria


ASSISI – CASCIA – RÍM – NEAPOL – MUGNANO – SIENA

Doprava: autobusom

Taliansko

Cena zájazdu: 425 €
  1. Uskutočnený zájazd: 04.09. - 12.09. 2019

Cena zahŕňa:

doprava, 6x nocľah, 6x raňajky, sprievodca, kňaz, DPH, poistenie insolventnosti CK

Program:

1. deň

Odchod z Bratislavy z Hlavnej železničnej stanice 23.00 hod. Nočný prejazd do Talianska.

2. deň

Ráno príchod do Forli (v blízkosti Ravenny), návšteva baziliky sv. Peregrina- servitský kňaz a mních, ktorého ostatky sú tu uložené jeho ostatky. Je patrónom chorých na ťažké choroby rakovinu, AIDS , cesta pokračuje do Assisi. Navečer príchod do novej časti Assisi , prehliadka pútnického areálu ktorého jadrom je bazilika Santa Mária degli Angeli - Panny Márie Anjelskej, vybudovaná nad dvomi kaplnkami, ktoré sú úzko spojené so životom a smrťou sv. Františka. Tento kostolík našiel František v schátranom stave, no zamiloval si toto miesto a tu sa stretával so svojimi bratmi a pochopil tu aj svoje povolanie. Kaplnka dostala názov Porciunkula - znamenajúca malý úsek zeme. František nikdy nechcel, aby ju bratia vlastnili. Neďaleko Porciunculy sa nachádza kaplnka Transit - na mieste, kde sv. František zomrel. Je vyzdobená freskami, ktoré zobrazujú smrť sv. Františka a jeho pohreb. Svätá omša, nocľah.

3. deň

Celodenná prehliadka historického centra Assisi. Prehliadka komplexu S. Francesco - pozostáva z Dolného chrámu (Chiesa Inferiore- v tejto časti sa nachádza aj hrob sv. Františka), Horného chrámu (Chiesa Superiore) a kláštora Sacro Convento. Pred nimi je Námestie sv. Františka. Sakrálny komplex je jednou z najstarších gotických pamiatok na území dnešného Talianska. Návšteva baziliky sv. Kláry, ktorá je postavená na mieste bývalého kostola sv. Juraja, kde sa František naučil čítať a získal prvé náboženské vzdelanie. Tu boli uložené od roku 1226 do roku 1230 jeho ostatky V roku 1260 sem boli prenesené ostatky sv. Kláry a tiež sa sem do nového kláštora premiestnil rád klarisiek zo San Damian. Nocľah na ceste do Cascie

4. deň

Ráno cesta pokračuje smerom do Cascie, do jedného z najväčších pútnických miest Talianska, ktoré je spojené zo životom sv. Rity z 15. st. Táto svätica je uctievaná ako patrónka beznádejných vecí. sv. omša, poobede prehliadka Ríma. Návšteva jednej z najlepšie zachovaných antických pamiatok Ríma - Panteonu. Stavba bola postavená v rokoch 27 až 25 pred Kr. a bola zasvätená všetkým bohom. Pápež Bonifác IV.ho v roku 609 premenil na kresťanský kostol a zasvätil Panne Márii, patrónke mučeníkov (Chiesa Santa Maria dei Martiri). Z katakomb dal preniesť pozostatky prvých tam pochovaných kresťanov Jeho atraktivitu okrem kresťanského zasvätenia zvyšuje i viacero náhrobkov významných osobností. Sú tu pochovaní talianski králi Viktor Emanuel II. a Umberto I. Jedným z najnavštevovanejších hrobov je ten, ktorý patrí veľkému renesančnému umelcovi Raffaelovi. Nocľah.

5. deň

Pokračuje prehliadka Ríma : Kostol San Salvatore in Onda– je tu pochované neporušené telo Vincenta Pallotini. Žil v 18. St., bol kňazom a zakladateľom Spoločnosti katolického apoštolátu, Pallotínov. Veľkou podporovatelkou Spoločnosti bola Alžbeta Sannová, ktorá sa stala sekulárnou fratiškánskou terciárkou a neskôr jednou z prvých členiek Katolíckeho zväzu sv. Vincenta Pallottiho. Alžbeta svoje okolie očarovala svojou svätosťou života. Zomrela v Ríme 17. februára 1857 a je pochovaná v kostole San Salvatore in Ondá. V roku 2014 pápež František vyhlásil Alžbetu Sanna za ctihodnú. Bazilika sv.Chrizogona v Zatiburí– rímskokatolícky titulárny chrám (je pod správou niektorého z kardinálov), nachádza sa na brehu rieky Tiber . Jeho patrónom je sv. Chrizogon, rímsky kňaz, ktorý bol umučený pre svoju vieru. Chrám bol po stáročia národnou svätyňou Sardínčanov a Korzičanov, ktorí sídlili v Ríme. V interiéri je pochovaných niekoľko významných veliteľov švajčiarskej gardy , ktorá pôsobila vo Vatikáne medzi 15. a 17. storočím. V hlavnom oltári sú uložené relikvie sv. Chrizogona, v ľavej časti oltára sú uložené relikvie sv. Jána z Máty, zakladateľa rádu Trinitárov. V kazetovom strope nad hlavnou loďou je obraz, ktorý znázorňuje slávu sv. Chryzogona- mučeníka, Na ľavej strane lode sa nachádza hrob mystičky blahoslavenej Anny Márie Taigi (1769-1837) . Kostol Panny Márie Novej pri ForeRomano, je tu pochovaná sv. Františka Rímska. Narodila v Ríme v roku 1384 do bohatej rodiny. Františka už v útlom veku túžila vstúpiť do kláštora, ale musela sa z poslušnosti vydať. Podľa šľachtických obyčajou sa Františka musela skvostne obliekať, navštevovať spoločnosť a prijímať hostí. Ona pod nádherným rúchom nosila vrecovinu. Veľmi rada chodila do kostola, často rozjímala a modlila sa. Svoje deti, ktoré vychovávala k slušnému a nábožnému životu a starala aj o služobníctvo, ošetrovala chorých, striedmo sa stravovala. Všimli si ju aj iné šľachtičné v Ríme a začali ju nasledovať. V roku 1425, po návrate z púte do Assisi, založila nábožnú družinu vznešených paní a dievčat. Neskôr sa sústredili do jedného kláštora, po smrti svojho manžela, sa k nim pridala aj on. .Keď sa vracala do kláštora, náhle na ňu prišla slabosť a 9. marca 1440 zomrela. Pochovali ju v kostole Panny Márie Novej pri Fore Romane. V roku 1608 bola vyhlásená za svätú, nocľah.

6. deň

Prehliadka Neapola a návšteva baziliky sv. Januára, ktorýbol biskupom v Neapole v 4.st. a znepáčil sa miestodržiteľovi, ktorý ho dal zabiť. Obyvatelia Neapola mu postavili chrám, kam preniesli jeho ostatky. V súvislosti so sv. Januárom je preslávený zázrak pravidelného skvapalnenia jeho krvi každý rok( 3 dni v roku). Návšteva kostola sv. Jozefa staršieho – tu sa pomodlíme pri hrobe kňaza Dolinda Ruotola, ktorý sa narodil v Neapole 1882. Už v 11 mesiacoch musel podstúpiť operáciu ruky a nádoru na tvári. V r.1905 prijal kňazské svätenie. Dostal úlohu urobiť posudok na jednu ženu, ktorá mala videnia. Posudok bol pozitívny , čo malo za následok silné opovrhovanie a jeho prenasledovanie, bol podrobený exorcizmu, pokladaný za blázna a za vyhnanca cirkvi. V tejto osamelosti začal sám mať videnia. Rehabilitácie sa dočkal v r.1937. Pôsobil v Neapole v kostole San Giuseppe dei Nudi . Bol iniciátorom „Božieho diela,“ ktorého cieľom bola obnova eucharistického života. V novembri 1970 vážne ochorel a zomrel. Postavu Ruotola si veľmi uctievajú Poliaci ,jedným z dôvodom boli i prorocké slová napísané 2. júla 1965 na zadnej strane obrazu Madony zaslanému poľskému Vitoldovi Laskowskému, ktoré sa týkali konca komunizmu: Svet ide smerom k zrúteniu, ale Poľsko, ako v dobe Sobieskeho, keď oslobodilo Európu od tureckej tyranie, tak aj teraz keď sa Poľsko oslobodí od najstrašnejšej komunistickej tyranie, narodí sa nový Ján, ktorý s hrdinským pochodom prelomí reťaze komunistickej tyranie.Návšteva chrámu sv. Františka z Pauly, postavený je na mieste, kde sv. František žil v kláštore. Stavbu kostola zahájil na začiatku 19. st. neapolský kráľ Murat (Napoleónov švagor), ktorý ju naplánoval ako hold cisárovi. Kostol pripomína rímsky Pantheon - v interiéri je kazetová kopula s otvorom uprostred, vstup do kostola je riešený stĺpovým portikom. Nocľah.

7. deň

deň Mugnano del Cardinale, návšteva chrámu, kde sú uložené ostatky sv. Filomény. Mladá svätica, panna a mučenica, pochádzajúca z najrannejších dôb Cirkvi. Získala si mimoriadnu úctu pápežov, biskupov, svätcov i mystikov. Pápež Gregor XVI. sa k nej utiekal ako k „divotvorkyni“ 19. storočia, bl. Pápež Pius IX. ju vyhlásil za „patrónku Detí Panny Márie“. Sv. Ján Mária Vianney jej pripisoval všetky svoje zázraky a vyhlasoval: „Vždy, keď som požiadal svoju drahú malú sväticu o pomoc, odpovedala mi príhovorom“.Nocľah pri Siene.

8. deň

Zastávka v meste Siena, mesto spojené s postavou svätice Kataríny, patrónky Európy. Sv. Katarína sa narodila ako dvadsiatepiate dieťa v rodine farbiara vlny. Už ako šesťročná mala prvé mystické zážitky – videla strážnych anjelov, ktorí chránia ľudí pred zlom. Keď mala 16 rokov, stala sa dominikánskou terciárkou. Stále mala mystické zážitky a videnia Ježiša Krista, Panny Márie a svätých. Nemala nikdy formálne vzdelanie, ale napriek tomu patrí medzi najväčších teológov svojich čias. Veľké úsilie vynakladala, aby sa v Cirkvi skončila veľká západná schizma. Zomrela ako 33 ročná v roku 1380. Jej listy a traktát „Dialógy“ sa považujú za jedny z najjasnejších teologických spisov v histórii Cirkvi. Prehliadka svätyne Santa Caterina, ktorá zahŕňa starobylý dom Benincasa, rodisko sv. Kataríny a je rozdelený na rôzne portiká, lodžie, kostoly a oratóriá. Významný je kostol Kríža,postavený na mieste, kde v roku 1375 získala pri kríži sv. Katarína stigmy. Oproti kostolu je oratórium Superiore alebo "dellaCucina". Toto miesto bolo pôvodne kuchyňou rodiny Benincasa (rodina svätice) a doteraz pod oltárom sú chránené pozostatky ohniska, pri ktorom Katarína upadala do extázy. Poobede prehliadka románskeho dominikánskeho kostola. Nočný prejazd na Slvoensko.

9. deň

Príchod na Slovensko cca o 9.00 hodine.

CK si vyhradzuje právo v prípade nutnosti program zájazdu zmeniť

Ďalšie informácie:

Príplatky za nástupné miesta – hradia sa až v autobuse pri nástupe: Minimálny počet na nástupné miesto: 4 osoby. Preto prosíme, aby klienti na prihláške uviedli dve miesta nástupu. Prvé miesto bude to, ktoré uprednostňujú a druhé Bratislava alebo iné z uvedených

Ružomberok : 18 €
Žilina : 15 €
Zvolen: 15 €
Nitra: 13 €
Trnava : 10 €

Nepovinné príplatky:

4x večere: 50 €

Komplexné cestovné poistenie: 18€

Miestenka v prvej polovici autobusa: 7 €